Regulamin konkursu „Jasnowidze z Pasikurowic”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „JASNOWIDZ Z PASIKUROWIDZ”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Marcin Szrama, właściciel bloga Zagramy (www.zagramy.net), zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Sponsor – wydawnictwo G3.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/czytajzagramy/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem zastrzeżeń i wątpliwości, sprawuje Organizator. Decyzja Organizatora w tym względzie jest ostateczna.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik niepełnoletni przystępuje do Konkursu za zgodą rodzica.
 3. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny Organizatora oraz pracownicy Sponsora.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą spełniającą warunki udziału w Konkursie;
  b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ GŁÓWNĄ i 4 NAGRODY DODATKOWE  – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 (dalej jako Laureaci).
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:
  a. za I miejsce – gra Szarlatani z Pasikurowic
  b. za II miejsce – gra Cut the Rope – jeśli spełniony zostanie warunek 150 reakcji (komentarze + polubienia + udostępnienia posta konkursowego)
  c. za III miejsce – gra Leo wybiera się do Fryzjera – jeśli spełniony zostanie warunek 300 reakcji (komentarze + polubienia + udostępnienia posta konkursowego)
  d. za IV miejsce – gra NMBR9  – jeśli spełniony zostanie warunek 450 350 reakcji (komentarze + polubienia + udostępnienia posta konkursowego)
  e. za V miejsce – gra Kakao – jeśli spełniony zostanie warunek 550 400 reakcji (komentarze + polubienia + udostępnienia posta konkursowego)

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/czytajzagramy/
 2. Konkurs trwa od dnia 22 grudnia 2018 godz. 12:00 do momentu jego zakończenia, który ze względu na charakter zadania konkursowego pozostaje dla Uczestników tajny. Dla zachowania przejrzystości działań Organizatora informacja o momencie zakończenia Konkursu została zdeponowana u Sponsora.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/czytajzagramy/
 3. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku komentarzy z odpowiedzią, pod uwagę będzie brane jedynie ten zamieszczony jako pierwszy. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
 4. Komentarze udzielone z kont innych Fanpage’y nie biorą udziału w Konkursie.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania wspomnianego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz momentu udzielenia odpowiedzi do zadania wspomnianego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, których odpowiedzi będą prawidłowe lub najbliżej prawidłowej. W przypadku kilku takich samych odpowiedzi decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni do 5 Laureatów.
 6. Każdy Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na Fanpage’u Zagramy.
 8. Warunkiem odebrania Nagrody przez Laureata jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/czytajzagramy/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do nagrody.
 10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Laureatom przez Sponsora w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 11. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 12. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r. i obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.zagramy.net.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.

  25.12.2018 r.: W porozumieniu z Partnerem konkursu dokonano zmian w regulaminie §3 Ust. 2 w zakresie progów dla celów dot. nagród za IV i V miejsca.

You may also like...

Dodaj komentarz